Hits: 10

[/] # ls
bin/ cam_ucache_gen@ etc/ hd_root_tmp@ IPSEC@ lib64@ lost+found/ mnt/ opt/ play/ QVS@ rpc/ share/ tmp/ var/
cam_qpkg_cmd@ dev/ flashfs_tmp/ home/ lib/ linuxrc@ mkmsdf@ new_root/ php.ini@ proc/ root/ sbin/ sys/ usr/

 

修改用户密码:synouser –setpw root xxx
(xxx是你打算要修改的root的密码 建议修改成和admin账户一样,注意–前有一个空格)